Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhouding tussen de BM Webshops B.V. (KvK: 82807507), hieronder kortweg aangeduid met BM Webshops en haar contract partner, hierna te noemen opdrachtgever.

1. Definities

De hierna aangeduide begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • BM Webshops B.V.: de rechtspersoon die via de websites producten en/of diensten ter beschikking stelt of daarover informatie verschaft of met wie opdrachtgever ter zake van die producten en/of diensten een overeenkomst heeft gesloten.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of entiteit met wie BM Webshops de overeenkomst heeft gesloten of die de websites van BM Webshops bezoekt.
 • Agent: een computerprogramma dat geheel of gedeeltelijk automatisch een website bezoekt en daarvan informatie, producten en/of (andere) diensten betrekt.
 • Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van BM Webshops zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede.
 • Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.
 • Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een website.
 • Dienst: iedere op grond van de overeenkomst door BM Webshops te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor opdrachtgever.
 • Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de dienst of het product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de dienst of het product wordt geplaatst of waarmee de dienst of het product wordt besteld of gereserveerd.
 • Gebrek: aantoonbare afwijking in een product of een dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.
 • Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.
 • Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • Overeenkomst: het formulier en/of enige andere conform de algemene voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
 • Partij: iedere partij bij de overeenkomst.
 • Product: ieder op grond van de overeenkomst door BM Webshops ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen programmatuur.
 • Programmatuur: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor opdrachtgever bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan.
 • Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan producten en/of diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen BM Webshops en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2 De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door opdrachtgever van de websites.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan BM Webshops in die overeenkomst kiezen of er wordt afgeweken van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden. 

3. Aanbieding en overeenkomst

3.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij BM Webshops producten en/of diensten aan opdrachtgever levert c.q. voor opdrachtgever verricht - ook indien deze producten of diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk (d.m.v. geschreven brief, email) anders is overeengekomen. Het van toepassing zijn van de algemene (inkoop-) voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2 Iedere aanbieding dient als één geheel te worden beschouwd.

3.3 Iedere aanbieding is exclusief montage.

3.4. Een aanbieding of offerte gedaan door BM Webshops heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld, ingaande op de datum die vermeld staat op de offerte (type- en drukfouten voorbehouden). Wijzigingen in offertes zijn niet mogelijk, wanneer er zich andere omstandigheden voordoen zal er een nieuwe offerte aangevraagd moeten worden.

3.5 De door BM Webshops uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend tot BM Webshops een opdracht van opdrachtgever schriftelijk bevestigt, dan wel tot het moment dat BM Webshops een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

3.6 Type- en drukfouten voorbehouden.

4. Technische gegevens

4.1 BM Webshops voldoet op genoegzame wijze aan haar verplichtingen uit een koopovereenkomst, ook indien zij producten levert met eigenschappen, in vergelijking met geoffreerde specificaties gelegen binnen marges die in de branche gebruikelijk zijn, dan wel gebruikelijk zijn bij de toeleveranciers van BM Webshops. Afwijkingen ten opzichte van afbeeldingen, tekeningen, kleuren, dessins, maten e.d. die voor of bij het sluiten van de overeenkomst zijn getoond of verstrekt, vallen hier uitdrukkelijk onder.

5. Prijs en betaling

5.1 Alle prijzen van BM Webshops zijn inclusief omzetbelasting en exclusief andere heffingen, die door of namens de overheid worden opgelegd; zij gelden voorts per stuk, tenzij anders is aangegeven.

5.2 Alle totaalprijzen van BM Webshops zijn inclusief de geldende vrachtkosten binnen Nederland (met uitzondering van Zeeuws Vlaanderen de wadden eilanden), echter exclusief kosten van expreszendingen op verzoek van opdrachtgever en exclusief kosten van afladen, transport en opstellen ter plaatse. In afwijking hiervan behoudt BM Webshops zich het recht voor om voor orders beneden een door haar vast te stellen drempel (inclusief BTW) vrachtkosten in rekening te brengen. Daarnaast behoudt BM Webshops zich het recht voor om voor orders andere kostentoeslagen door te berekenen volgens het op het moment van levering geldende toeslagtarief.

5.3 Een bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekende verhoging van ten laste van BM Webshops komende kosten, welke verhoging zich eerst na het sluiten van de overeenkomst voordoet en rechtstreeks of indirect van invloed is op de nakoming van de overeenkomst, zoals loonsverhogingen, prijsstijging van materialen, verhogingen van accijnzen, invoerrechten, verzekeringspremies, vrachtkosten en belastingen, depreciatie van de munteenheid waarin betaling van de koopprijs is overeengekomen, wijziging van douanekosten et cetera, kan vanaf het moment van die verhoging aan opdrachtgever worden doorberekend.

5.4 Facturen van BM Webshops dienen door de opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingsconditie. Indien deze ontbreekt, dient de opdrachtgever de factuur binnen dertig dagen na factuurdatum te betalen.

5.5 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

5.6 Betaling dient plaats te vinden door gebruikmaking van internetbankieren (iDEAL), dan wel door middel van vooruitbetaling, dan wel door overschrijving naar een door BM Webshops aan te wijzen bankrekening.

5.7 Indien opdrachtgever het verschuldigde niet binnen dertig dagen na factuurdatum betaalt, zal opdrachtgever vanaf dat moment, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd zijn aan BM Webshops. Telkens wanneer een factuur gedurende zes maanden onbetaald blijft, wordt de hoofdsom na verloop van die termijn verhoogd met de dan geldende vervallen rente.

5.8 Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering na aankondiging daarvan aan opdrachtgever uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen; de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totale verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,-

5.9 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan BM Webshops nadere zekerheid verlangen van opdrachtgever bij in gebreke stelt, waarbij BM Webshops de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Zulks geldt in elk geval zo lang opdrachtgever niet al zijn verplichtingen jegens BM Webshops uit voorgaande transacties heeft voldaan.

5.10 Alle prijzen en leveringen zijn exclusief montage.

6. Risico en vervoer

6.1 In- en uitladen van de producten, alsmede het transport, geschieden voor risico van opdrachtgever. Indien door BM Webshops tegenover derden inzake van vervoer verklaringen worden afgelegd, dan wel met derden bedingen worden overeengekomen en/of verplichtingen worden aangegaan, wordt zulks geacht in naam en voor rekening van opdrachtgever te zijn geschied. BM Webshops is gerechtigd de producten voor rekening van opdrachtgever te verzekeren tegen risico's, optredend gedurende in- en uitladen en transport en hiervoor aan opdrachtgever een toeslag in rekening te brengen. Het laatste door BM Webshops vastgestelde hoogte van de toeslag is hier van toepassing.

7. Emballage

7.1 Tenzij de producten door BM Webshops worden geleverd in een fabrieksverpakking, waarvoor zij door de fabrikant separaat wordt belast, worden de verpakkingskosten nadien in rekening gebracht aan opdrachtgever.

7.2 Emballage (pallets) die meegeleverd worden met de bestelling worden niet doorbelast aan de klant, tenzij anders aangegeven/overeengekomen door BM Webshops.

7.3 Indien emballage (pallets) door de klant retour worden gebracht zal er geen creditering plaatsvinden, tenzij anders aangegeven/overeengekomen door BM Webshops.

7.4 Alle kabelhaspels blijven eigendom van BM Webshops.

7.5 Bijzonder gevoelige materialen die door BM Webshops worden ingeschaald als bijzonder kwetsbaar zullen een extra voorziening genieten, deze kosten zullen separaat en nadien op basis van nacalculatie worden doorbelast. O.a. te denken aan Luxueuze deuren.

8. Levering / Retour (Herroepingsrecht)

8.1 Levering geschiedt normaliter binnen 1 (een) tot 5 (vijf) werkdagen. Indien er sprake is van een langere levertijd, wordt de opdrachtgever middels een orderbevestiging op de hoogte gesteld van de verwachte levertijd. Aan boven gestelde kan opdrachtgever geen rechten aan ontlenen wanneer door derden een bestelling niet binnen de normaliter levertijd geleverd kan worden.

Alle door BM Webshops genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren; zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De termijnen kunnen in geen geval als termijn, bedoeld in art. 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek, worden beschouwd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. BM Webshops is niet gebonden aan (leverings-)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer nagekomen kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Alleen een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

8.2 BM Webshops wordt geacht aan haar leveringsverplichting te hebben voldaan door de producten aan de opdrachtgever aan te bieden. Rapport van de vervoerder houdende weigering van aanvaarding geldt als volledig bewijs van aanbod tot levering. In een dergelijk geval komen kosten van retourvracht en opslag, alsmede verdere mogelijke kosten, geheel en uitsluitend voor rekening van opdrachtgever.

8.3 BM Webshops is gerechtigd een hoeveelheid bestelde producten in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen van de producten in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd in opdracht van opdrachtgever, is BM Webshops gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen.

8.4 Indien is overeengekomen dat producten op afroep van opdrachtgever zullen worden geleverd, geldt dat de gekochte producten in zo gelijk mogelijke hoeveelheden en zo gelijkmatig mogelijk over de voor de levering aangewezen periode zullen worden verdeeld.

8.5 Opdrachtgever wordt geacht om de afleverbon aftekenen of diens bevoegde derden.

8.6 Retourzending / Herroepingsrecht

8.6.1 Gedurende 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden en de gehele bestelling te retourneren of te ruilen. U heeft na annulering nogmaals 14 (veertien) dagen om uw bestelling retour te sturen. De ontbinding geschiedt door het uitbrengen van een schrijven per mail (info@bm-webshops.nl) of brief (voorbeeldbrief: https://www.webwinkelkeur.nl/webwinkel/voorbeeld-modelformulier-herroepingsrecht/) door de opdrachtgever aan BM Webshops.

8.6.2. Retour gezonden producten worden slechts teruggenomen als die in originele verpakking (indien mogelijk), onbeschadigd, onverwerkt, niet bestickerd en onbeschreven bij BM Webshops worden aangeboden voor retourname. Terugname van niet standaard in het assortiment aanwezige producten, welke op speciaal verzoek van opdrachtgever zijn besteld, wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. Ook uitgesloten zijn speciaal op maat geleverde/bestelde producten en producten die snel kunnen bederven of verouderen (zakgoed).

8.6.3 De kosten van het terugzenden van de gehele bestelling zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever. U krijgt dan het volledige orderbedrag (incl. betaalde verzendkosten) gecrediteerd.

LET OP: BM Webshops neemt een groot deel van de vrachtkosten voor haar rekening. Wanneer u uw bestelling wilt laten ophalen, dan betaalt u wel de daadwerkelijke vrachtkosten (€ 95,- incl. BTW). De retour vrachtkosten zijn dus hoger dan de bezorgkosten voor aankoop van de artikelen.

8.6.4 Artikelen waarvan er te veel zijn besteld, worden niet kosteloos opgehaald. Dit is alleen mogelijk in overleg met BM Webshops en tevens binnen een periode van maximaal 14 kalenderdagen na levering van de bestelling.

Hier betaalt u zowel 25% retourkosten, plus transportkosten a € 95,- (incl. BTW). Wanneer u de artikelen zelf naar een vestiging retour brengt, worden er alleen 25% retourkosten in rekening gebracht.

8.6.5 Indien reeds enige betaling is geschied, zal BM Webshops de betaling binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst retourzending terugbetalen minus de gemaakte retourkosten.

9. Communicatie

9.1 Iedere communicatie tussen BM Webshops en opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

9.2 De door BM Webshops opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever.

9.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van opdrachtgever, komt dit voor risico van opdrachtgever, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

10. Informatieplichten BM Webshops

10.1 BM Webshops draagt er zorg voor dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst, door middel van daartoe op de websites, in de browser van opdrachtgever of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.

10.2 Onverminderd eventueel voor BM Webshops bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden te bewaren, is BM Webshops niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst en/of de algemene voorwaarden voor opdrachtgever toegankelijk te houden.

10.3 Indien de overeenkomst uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand is gekomen, is het bepaalde in artikel 10.1 niet van toepassing.

10.4 BM Webshops stelt middels haar websites onder meer de volgende informatie beschikbaar:

a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

b. de belangrijkste kenmerken van het product en/of de dienst;

c. het adres waar opdrachtgever een klacht kan indienen, welk adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de websites van BM Webshops anders wordt aangegeven.

10.5 BM Webshops wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat opdrachtgever ontbindings- en/of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien BM Webshops niet voldoet aan in de wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van opdrachtgever op grond van schending door BM Webshops van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft.

10.6 Indien opdrachtgever gebruik maakt van een agent, is opdrachtgever verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die opdrachtgever met behulp van de agent verricht en worden deze volledig toegerekend aan opdrachtgever. Indien de agent door middel van het aanklikken van een button, dan wel op andere elektronische wijze, een bestelling of opdracht plaatst of een reservering maakt, is opdrachtgever daaraan volledig gebonden.

11. Totstandkoming overeenkomst

11.1 Uitingen van BM Webshops op de websites met betrekking tot het ter beschikking stellen van diensten en/of producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten en/of diensten. De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van BM Webshops van de bestelling van de opdrachtgever. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de website, per e-mail dan wel vergelijkbare technologieën) of, indien zulks is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden. 

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 De intellectuele eigendomsrechten op alle producten of diensten die BM Webshops in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij BM Webshops of bij de derde van wie BM Webshops het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze producten of diensten aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. Met betrekking tot programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende producten en diensten verleent BM Webshops hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door opdrachtgever van alle in het kader van de overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan opdrachtgever een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de overeenkomst expliciet anders is bepaald.

12.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de overeenkomst aan BM Webshops materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.

12.3 Opdrachtgever mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

12.4 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet, mag opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van programmatuur te verwijderen of te omzeilen. Het is opdrachtgever toegestaan van ter beschikking gestelde programmatuur een back-upexemplaar te maken dat identiek is aan het origineel, mits dit dezelfde aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en mededelingen over vertrouwelijkheid bevat als het originele exemplaar.

12.5 BM Webshops vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken van derden dat onder de overeenkomst ter beschikking gestelde producten of diensten in Nederland inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarde dat opdrachtgever BM Webshops onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat opdrachtgever BM Webshops de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent opdrachtgever hierbij aan BM Webshops een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Opdrachtgever verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan BM Webshops die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringverplichting van BM Webshops vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de ter beschikking gestelde producten of diensten die door opdrachtgever of namens opdrachtgever door een derde zijn verricht, door gebruik van de producten of diensten in combinatie met niet door BM Webshops ter beschikking gestelde producten of diensten of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde producten of diensten zijn ontwikkeld of zijn bestemd.

13. Privacy

13.1 Opdrachtgever wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van BM Webshops en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.

13.2 Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat BM Webshops de persoonsgegevens van opdrachtgever verwerkt, met inbegrip van gegevens over opdrachtgevers activiteiten op de websites, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de websites wordt doorgebracht, het internetadres van de website waar opdrachtgever vandaan komt en de producten of diensten die opdrachtgever heeft besteld. BM Webshops slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan opdrachtgever te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan opdrachtgever.

13.3 Opdrachtgever mag de gegevens die BM Webshops over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Opdrachtgever heeft het recht BM Webshops te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van opdrachtgever te verwijderen of af te schermen. BM Webshops zal op dit verzoek binnen 4 (vier) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van BM Webshops en het privacybelang van opdrachtgever en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, opdrachtgever informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat opdrachtgever van producten en/of diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

14. Geheimhouding

14.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij zal de andere partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen.

14.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende partij, of die de ontvangende partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

15. Duur en beëindiging

15.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

15.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van een partij, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding verplicht / gehouden.

15.3 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.2 zijn alle vorderingen van de ontbindende partij op de andere partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

15.4 Indien opdrachtgever zijn ontbindings- en/of vernietigingsrecht wegens schending van informatieplichten kennelijk uitsluitend uitoefent met het doel te profiteren van een generieke prijsdaling van het bestelde product of de dienst in de periode waarbinnen het ontbindingsrecht kan worden uitgeoefend, heeft BM Webshops het recht een gedeelte van de prijsdaling in te houden op het als gevolg van het uitgeoefende ontbindings- en/of vernietigingsrecht terug te betalen bedrag, behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.5 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 15.2, 15.3 of 15.4 zullen de volgende verplichtingen na het einde van de overeenkomst doorlopen:

 • openstaande betalingen;
 • geheimhouding;
 • intellectuele eigendomsrechten;
 • aansprakelijkheid.

Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang BM Webshops op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

16. Rechten van BM Webshops

16.1 Mogelijke auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of daarvan afgeleide licenties op materialen en bescheiden (zoals: adviezen, rapporten, ontwerpen, afbeeldingen, modellen e.d.) die door BM Webshops aan opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking gesteld, berusten uitsluitend bij BM Webshops. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts een gebruiksrecht, een en ander voor zover tussen partijen niet schriftelijk anders is overeengekomen. Het ter beschikking stellen aan derden, het op enigerlei wijze vermenigvuldigen, het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en het openbaar maken in enigerlei vorm of op enigerlei wijze is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BM Webshops niet toegestaan.

16.2 Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de materialen en/of bescheiden te verwijderen of deze te wijzigen. 

17. Eigendomsvoorbehoud

17.1 Alle aan opdrachtgever geleverde producten blijven eigendom van BM Webshops totdat alle bedragen, die opdrachtgever aan BM Webshops verschuldigd is voor de krachtens enige tussen partijen vigerende overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in de art. 5.7 en 5.8, volledig aan BM Webshops zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

18. Garantie

18.1 Op de door BM Webshops geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant stelt. Op lichtbronnen wordt geen garantie gegeven.

18.2 Toezending van onderdelen door BM Webshops aan opdrachtgever of visa versa in het kader van de garantieverplichting geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

18.3 De in dit artikel beschreven garantieverplichting wordt door BM Webshops slechts gestand gedaan voor zover het geconstateerde gebrek niet het gevolg is van onoordeelkundig gebruik of gebruik anders dan conform de bestemming, en het gebrek terstond na ontdekking ter kennis van BM Webshops werd gebracht. De garantieverplichting vervalt terstond, indien komt vast te staan dat opdrachtgever eigenmachtig reparaties of veranderingen aan de door BM Webshops geleverde producten uitvoerde of deed uitvoeren c.q. aanbracht of deed aanbrengen. De garantieverplichting behoeft niet gestand te worden gedaan zo lang opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet volledig is nagekomen.

18.4 De door haar in het kader van haar garantieverplichting vervangen producten worden weer eigendom van BM Webshops.

18.5 Indien goederen geleverd door BM Webshops zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie, ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder begrepen, niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen is BM Webshops tot generlei tegemoetkoming, van welke aard ook, gehouden.

18.6 Reclamaties dienen schriftelijk binnen 14 (veertien) kalenderdagen na ontvangst van de producten te worden ingediend via email en/of post.

19. Medewerking opdrachtgever

19.1 Opdrachtgever dient alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen, vereist voor uitvoering van de overeenkomst, steeds tijdig aan BM Webshops te verschaffen.

19.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig dit artikel ter beschikking van de BM Webshops staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft BM Webshops het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het recht extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van BM Webshops aan opdrachtgever in rekening te brengen.

20. Beëindiging

20.1 De overeenkomst kan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient bij aangetekend schrijven te geschieden; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

20.2 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door BM Webshops nog niet is uitgevoerd. Bedragen die BM Webshops voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

20.3 In afwijking van het bepaalde in art. 20.1 kan BM Webshops de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:

a. opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b. aan opdrachtgever – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend;

c. opdrachtgever zijn schuldeisers buiten rechte een akkoord aanbiedt;

d. opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen;

e. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtgever beslag is gelegd;

f. de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;

g. een kredietverzekeringsmaatschappij van BM Webshops de kredietfaciliteiten met betrekking tot opdrachtgever beperkt of intrekt;

h. ingeval van tussentijdse annulering van een opdracht.

BM Webshops zal wegens ontbinding krachtens art. 20.3 nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

21. Aansprakelijkheid

21.1 Bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is BM Webshops slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van BM Webshops voor andere schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. BM Webshops is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door haar gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

21.2 De door BM Webshops krachtens het eerste lid te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de op grond van de betreffende overeenkomst door BM Webshops aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal deze schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van BM Webshops in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van BM Webshops. De in dit artikel bedoelde bedragen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door BM Webshops verleende crediteringen.

21.3 De door ons te betalen schadevergoeding zal nimmer het bedrag dat terzake door onze verzekeraar wordt uitgekeerd te boven gaan.

21.4 Een recht op schadevergoeding ontstaat slechts indien opdrachtgever de schade binnen de gestelde 8 (acht) dagen na het ontstaan ervan bij aangetekend schrijven aan BM Webshops heeft gemeld.

21.5 Opdrachtgever vrijwaart BM Webshops voor alle schade die zij mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van BM Webshops en personen die in haar opdracht werkzaamheden verrichten, die verband houden met de door BM Webshops geleverde producten of geleverde diensten, daaronder mede begrepen:

a. schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van BM Webshops en van personen die in haar opdracht werkzaam zijn en die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

b. schade die het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf, woonruimte of de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd;

c. schade die het gevolg is van een gebrek in door BM Webshops geleverde producten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

22. Overmacht

22.1 BM Webshops is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

22.2 Onder overmacht wordt onder meer en derhalve niet uitsluitend verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme en oproer, belemmerende maatregelen van binnen- en buitenlandse overheden, brand, sabotage, algehele werkstaking, vervoersstremmingen en andere niet voorzienbare omstandigheden ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of blijvend onmogelijk is.

23. Klachten

Indien u klachten heeft kunt u deze via email (info@bm-webshops.nl) naar ons toezenden. Wij zullen u een ontvangstbevestiging sturen en binnen 14 werkdagen op uw klacht reageren. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op https://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

24. Toepasselijk recht en forumkeuze

24.1 De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

24.2 Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Almelo, of wanneer de kantonrechter absoluut bevoegd is, door de krachtens de wet bevoegde kantonrechter.

25. Deponering en inzage

25.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede; zij worden op aanvraag kosteloos door BM Webshops aan u toegezonden.

 

Borne, april 2022